O nama

Prezentacija (1)“Auto Moto Udruženje Vojvodina”.

Osnovni podaci
Naziv “Auto Moto Udruženje Vojvodina”.
Puno poslovno ime “Auto Moto Udruženje Vojvodina”.
Skraćeno poslovno ime
Matični broj 08844852
PIB 103878455
Status kompanije Aktivno
Datum osnivanja 13.05.2005.
Pravna forma Udruženje
Delatnost Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja (9499)
Status bankovnih računa Aktivan

 

O nama

Projekat: RUMENKO U SAOBRAĆAJU

 

Novi projekat AMU Vojvodina – Rumenko u saobraćaju namenjen je najmlađima, sa željom da im se posveti posebna pažnja u edukaciji o bezbednosti u saobraćaju.

Sadržaji kreirani u ovom projektu namenjeni su deci predškolskog uzrasta, sa ciljem da ih na vreme pripreme na polazak u školu i samostalnije učešće u saobraćaju. Ovi sadržaji obuhvataju slikovnicu “Rumenko u saobraćaju” kao i istoimenu predstavu.

Predstava je edukativnog i interaktivnog karaktera, kroz razgovor sa decom upućuje ih na adekvatno ponašanje u različitim situacijama u saobraćaju. Na kraju predstave deca dobijaju po primerak slikovnice, koja im na jedan zabavan način, kroz priču takođe predstavlja različite situacije i načine pravilnog ponašanja u njima.

Cilj projekta je uticati na najmlađe u trenutku kad je najbolje da stvaraju dobre navike kao budući aktivni učesnici u saobraćaju..

 

Projekat: ČUVARI RASKRNICE

 

U nizu aktivnosti AMUV, poseban značaj ima projekat koji bi u narednom periodu trebao da poveća bezbednost u saobraćaju u Novom Sadu, a kasnije i drugim gradovima u Vojvodini.

Auto Moto Udruženje Vojvodina, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana ima za cilj povećanje bezbednosti u saobraćaju i razvijanje svesti kod svih populacija, odnosno učesnika u saobraćaju u tom pogledu. U svom višegodišnjem radu ostvarilo je značajne rezultate u unapređenju svoje aktivnosti. U saradnji sa MUP-om Novi Sad, prikupilo je značajne podatke koji ukazuju da je broj saobraćajnih nesreća u stalnom porastu.

S obzirom na iskustva koja već postoje u nekim zemljama, konstatovali smo da bi uvođenje tzv. čuvara raskrnica značajno doprinelo povećanju bezbednosti pešaka, posebno dece u saobraćaju. Čuvari raskrnica, odnosno saobraćajne patrole biće raspoređene na 25 lokacija na području grada Novog Sada, koje su u poslednjih 2 godine ocenjene kao mesta s najvećim brojem saobraćajnih nesreća. Osnovni zadatak čuvara sastojaće se u obezbeđivanju nesmetanog i bezbednog prelaska pešaka preko raskrsnice, pružanju pomoći deci, starijim i hendikepiranim osobama ali i kontroli ostalih učesnika u saobraćaju. Njihovo prisustvo bi svakako uticalo na savesnije ponašanje vozača na ovim mestima.

Cilj ovog projekta je povećanje bezbednosti u saobraćaju, smanjenje broja žrtava, pružanje pomoći ugroženim i hendikepiranim licima, razvijanje svesti i odgovornosti kod učesnika u saobraćaju, otvaranje novih radnih mesta.

 

Statut

U skladu sa odredbama čl.6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ ( Službeni glasnik SFRJ, br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana Auto Moto Udruženje Vojvodina, na sednici održanoj 25.04.2005. godine u Novom Sadu usvojila je:

Statut Auto moto udruženja Vojvodina

Član 1.

Auto Moto Udruženje Vojvodina ( u daljem tekstu. Udruženje ) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj naučno i stručno istraživanje u domenu bezbednosti u saobraćaju, i razvijanje svesti kod svih populacija ( učesnika u saobraćaju ) u pogledu bezbednosti u saobraćaju.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti bezbednosti u saobraćaju,
  2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti,
  3. Objavljuje časopise i druge publikacije o bezbednosti u saobraćaju, u skladu sa zakonom,
  4. Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima u oblasti bezbednosti saobraćaja,
  5. Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave bezbednošću u saobraćaju.

Član 3.

Naziv Udruženja je: Auto Moto Udruženje Vojvodina
Udruženje ima sedište u Novom Sadu.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Član 4.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvati ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje neaktivnošću člana. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Član 5.

Član ima pravo da: ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja; neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja; bira i bude biran u organe Udruženja; bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da: aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
plaća članarinu; obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 6.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupšina se sastaje redovno jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje polovine od ukupnog članstva. Skupština: 1. donosi plan i program rada; 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta; 3. razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora; razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj; 5. bira i razrešava članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluke o izmenama i dopunama Statuta kao i odluke o opozivu članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora neophodna je dvotrećinska većina od svih njegovih članova. Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora.

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnim postupcima i ima prava i dužnosti finansiskog nalogodavca. Zamenik predsednika je ovlašćen da u odsustvu predsednika Upravnog odbora , može potpisivati sva finansijska i novčana dokumenta u ime društva kao i zastupati Udruženje. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na iste funkcije.

Član 9.

Upravni odbor. 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja; 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima; 4. donosi finansiske odluke; 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom, koju podnosi Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor punopravno odlučuje kada je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 10.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj Skupštini.

Član 11.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članova i javnosti rada o aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 12.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave pitanjima bezbednosti u saobraćaju, o čemu odluku donosi Skupština. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom.

Član 13.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacije, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 14.

Udruženje predstaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju predstanka rada, sva imovina Udruženja prenosi se na sve osnivače Auto Moto Udruženja Vojvodine.

Član 15.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše: Auto Moto Udruženje Vojvodina iz Novog Sada.

Član 16.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke Skupštine Udruženja, a primenjuje se od dana upisa u registar nadležnog organa.

 

Predsedavajući Osnivačke Skupštine

Prof. Dr Vidan Marković