O nama

Projekat: RUMENKO U SAOBRAĆAJU

Novi projekat AMU Vojvodina – Rumenko u saobraćaju namenjen je najmlađima, sa željom da im se posveti posebna pažnja u edukaciji o bezbednosti u saobraćaju.

Sadržaji kreirani u ovom projektu namenjeni su deci predškolskog uzrasta, sa ciljem da ih na vreme pripreme na polazak u školu i samostalnije učešće u saobraćaju. Ovi sadržaji obuhvataju slikovnicu "Rumenko u saobraćaju" kao i istoimenu predstavu.

Predstava je edukativnog i interaktivnog karaktera, kroz razgovor sa decom upućuje ih na adekvatno ponašanje u različitim situacijama u saobraćaju. Na kraju predstave deca dobijaju po primerak slikovnice, koja im na jedan zabavan način, kroz priču takođe predstavlja različite situacije i načine pravilnog ponašanja u njima.

Cilj projekta je uticati na najmlađe u trenutku kad je najbolje da stvaraju dobre navike kao budući aktivni učesnici u saobraćaju..

Projekat: ČUVARI RASKRNICE

U nizu aktivnosti AMUV, poseban značaj ima projekat koji bi u narednom periodu trebao da poveća bezbednost u saobraćaju u Novom Sadu, a kasnije i drugim gradovima u Vojvodini.

Auto Moto Udruženje Vojvodina, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana ima za cilj povećanje bezbednosti u saobraćaju i razvijanje svesti kod svih populacija, odnosno učesnika u saobraćaju u tom pogledu. U svom višegodišnjem radu ostvarilo je značajne rezultate u unapređenju svoje aktivnosti. U saradnji sa MUP-om Novi Sad, prikupilo je značajne podatke koji ukazuju da je broj saobraćajnih nesreća u stalnom porastu.

S obzirom na iskustva koja već postoje u nekim zemljama, konstatovali smo da bi uvođenje tzv. čuvara raskrnica značajno doprinelo povećanju bezbednosti pešaka, posebno dece u saobraćaju. Čuvari raskrnica, odnosno saobraćajne patrole biće raspoređene na 25 lokacija na području grada Novog Sada, koje su u poslednjih 2 godine ocenjene kao mesta s najvećim brojem saobraćajnih nesreća. Osnovni zadatak čuvara sastojaće se u obezbeđivanju nesmetanog i bezbednog prelaska pešaka preko raskrsnice, pružanju pomoći deci, starijim i hendikepiranim osobama ali i kontroli ostalih učesnika u saobraćaju. Njihovo prisustvo bi svakako uticalo na savesnije ponašanje vozača na ovim mestima.

Cilj ovog projekta je povećanje bezbednosti u saobraćaju, smanjenje broja žrtava, pružanje pomoći ugroženim i hendikepiranim licima, razvijanje svesti i odgovornosti kod učesnika u saobraćaju, otvaranje novih radnih mesta.

Statut

U skladu sa odredbama čl.6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ ( Službeni glasnik SFRJ, br. 42/90), Osnivačka skupština Udruženja građana Auto Moto Udruženje Vojvodina, na sednici održanoj 25.04.2005. godine u Novom Sadu usvojila je:

Statut Auto moto udruženja Vojvodina

Član 1.

Auto Moto Udruženje Vojvodina ( u daljem tekstu. Udruženje ) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj naučno i stručno istraživanje u domenu bezbednosti u saobraćaju, i razvijanje svesti kod svih populacija ( učesnika u saobraćaju ) u pogledu bezbednosti u saobraćaju.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

  1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti bezbednosti u saobraćaju,
  2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti,
  3. Objavljuje časopise i druge publikacije o bezbednosti u saobraćaju, u skladu sa zakonom,
  4. Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima u oblasti bezbednosti saobraćaja,
  5. Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave bezbednošću u saobraćaju.

Član 3.

Naziv Udruženja je: Auto Moto Udruženje Vojvodina

Udruženje ima sedište u Novom Sadu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Član 4.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvati ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje neaktivnošću člana. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Član 5.

Član ima pravo da: ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja; neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja; bira i bude biran u organe Udruženja; bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da: aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja; učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

plaća članarinu; obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 6.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupšina se sastaje redovno jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje polovine od ukupnog članstva. Skupština: 1. donosi plan i program rada; 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta; 3. razmatra i usvaja najmanje jednom godišnje izveštaj Upravnog odbora; razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj; 5. bira i razrešava članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluke o izmenama i dopunama Statuta kao i odluke o opozivu članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora neophodna je dvotrećinska većina od svih njegovih članova. Dnevni red sednice Skupštine utvrđuje predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora.

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnim postupcima i ima prava i dužnosti finansiskog nalogodavca. Zamenik predsednika je ovlašćen da u odsustvu predsednika Upravnog odbora , može potpisivati sva finansijska i novčana dokumenta u ime društva kao i zastupati Udruženje. Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na iste funkcije.

Član 9.

Upravni odbor. 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja; 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima; 4. donosi finansiske odluke; 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom, koju podnosi Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor punopravno odlučuje kada je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 10.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj Skupštini.

Član 11.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članova i javnosti rada o aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 12.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima koja se bave pitanjima bezbednosti u saobraćaju, o čemu odluku donosi Skupština. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom.

Član 13.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacije, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 14.

Udruženje predstaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju predstanka rada, sva imovina Udruženja prenosi se na sve osnivače Auto Moto Udruženja Vojvodine.

Član 15.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše: Auto Moto Udruženje Vojvodina iz Novog Sada.

Član 16.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke Skupštine Udruženja, a primenjuje se od dana upisa u registar nadležnog organa.

 

Predsedavajući Osnivačke Skupštine

Prof. Dr Vidan Marković